> Comunus > Biddanoafranca

Biddanoafranca

Su territòriu de Biddanoafranca est abitadu finas dae su perìodu proto-nuràgicu e nuràgicu. Una testimònia nd’est su nuraghe Su Mulinu, in ue ant agatadu unu altare sacrificale cun vasca, ùnicu in su gènere suo, ma ddoi sunt a su mancu unos àteros deghes nuraghes de importu mannu. S’orgòlliu de sa bidda est su Tzìvicu Museu Archeològicu Su Mulinu, chi tenet puru unu laboratòriu pro acontzare is repertos prus de importu agatados in su territòriu. Sa bidda s’agatat a unos 260 mt. s.l.m. e s’economia est basada prus che totu subra sa masseria e s’allevamentu: su trigu, s’olia, is bìngia, sa mèndula e su tzafaranu chi est imoe reconnotu DOP. Dae pagu tempus si sunt abertas àteras possibilidades de guadàngiu cun su turismu culturale e sa bèndida de is produtos locales.

Tzentru de ispàssiu est puru su Kartodromo de Santu Larentu, cun una pista de prus de unu km chi est sa prus longa in Sardigna, in ue si faghent garas natzionales e internatzionales. Medas sunt is festas e is sagras, giai una ogni mese. In su mese de ghennàrgiu, pro esempru, pro Santu Antoni e Santu Serbestianu si faghet su fogadoni e sa sagra de sa brabei, in su mese de maju, pro Santu Sidoru si cuncordant is tracas e si bogant in prucessioni e semper in su mese de maju sa sagra de sa mèndula cun durcis a tastare e pro acabare s’annu, in su mese de onniasantu, sa sagra de su tzafaranu DOP.