> Comunus > Collinas-Forru

Collinas-Forru

Su comunu de Collinas est postu in Marmilla, in sa provìncia de su Campidanu de Mesu. Su nòmini cosa sua fintzas a su 1863 fiat Forru, ma Giuanni Batista Tuveri, òmini mannu e sìndigu de sa bidda in cussus annus iat pentzau de ddu mudai in Collinas po mori de is cùcurus ca funt totu a giru a giru. Su logu est abitau de tempus meda e difati in su territòriu cosa sua ci funt unus cantu arrestus de s’archeologia nuràgica, comenti a is Tumbas de is gigantis de “Sedda sa caudela”, fintzas a su tempus romanu. Ddoi funt puru crèsias de importu mannu comenti a cussa de Santu Arrocu, connota in sa bidda fintzas de su 1654, de Santu Micheli, de Santu Sebastianu e de Santa Maria Angiàrgia. Sa festa de Santa Maria Angiàrgia est sentida meda de totu sa bidda de Collinas e fintzas de cussas a giru a giru. In custa ocasioni torrant a bidda insoru is disterraus e si fait festa manna in su sartu innoi s’agatat sa crèsia.