> Comunus > Samassi

Samassi

Su Comunu de Samassi s’agatat in mesu a su pranu de su Campidanu de Mesu e su territòriu cosa sua si spaniat a giru a giru a su cùcuru innoi c’est sa crèsia romànicu-pisana de Santu Millanu.
Su bidda, cun prus o mancu 5000 abitantis, est pretziu in duas partis de su Riu Mannu ca est stètiu de sempri centru sociali e econòmicu.
Su territòriu fertili totu a pranu est postu totu a lori de arratzas famadas, ortalìtzia e a bìngia, ma ci funt puru unu muntoni de olias e mènduas. Terras meda funt postas a canciofa, cunsiderau su prodotu prus bellu intra a totu cussus de sa bidda ca, dònnia ierru, est avalorau po mesu de sa Sagra de sa Canciofa.
Su logu est stètiu abitau de sempri. Ci funt difati arrestus de su tempus preistòricu, fenìciu – pùnicu, romanu e fintzas vandàlicu. De importu mannu est sa crèsia de Santu Millanu cun aintru su mausoleu fatu de Scipione Aprile, ma minescint de arregordu puru sa crèsia manna dedicada a sa Madonna de Monserrato, sa crèsia de santu Giusepi, cussa de santa.
Margheida e sa cresiedda noa fata in su sartu de Santu Sidoru.