> Comunus > Serramanna

Serramanna

Sa comuna de Serramanna si pesat in su Campidanu, in sa parte a bentu de mare, in una isca chi s’agatat tra is foches de is frùmenes Flumini Mannu e Rio Leni. Su territòriu fut giai popoladu in su perìodu nuràgicu e prenuràgicu e in fatu fut intrada sa dominatzione romana. In su perìodu giudicale, Serramanna at fatu parte de su Rennu de Casteddu, chi aparteniat a sa Curatoria de Gippi. Candu non fut ancora una bidda comente est oe, fut pratzida in medas biddas prus piticas chi cun su tempus si sunt spopoladas pro creare unu tzentru ùnicu.

Aciuntu a su Rennu de Arbaree in su 1257, sa bidda fut istada in fatu tzèdia a is Pisanos in su 1297. In su 1414 Pietro IV d’Aragona dd’iat dada a Giovanni Civillier. Pro curpa de fatos vicànicos de aredeu, in su 1617 is Brondo y de Ruecas iant otentu pro s’erèntzia cosa insoru su tìtulu de Contes de Serramanna cun su stemma de duas concas de moros chi ancora oe s’agatant in su stemma comunale, fatu dae s’artista Flaviano Ortu.