> Su progetu

Su progetu

Au progetu DEU CHISTIONU SU SARDU, bit su Comunu de Sàrdara cumenti cabutruma de una filera de comunus: Barùmini, Las Plassas, Tuili, Biddanoafranca, Setzu, Sant'Èngiu, Gonnos, Arbus, Serramanna, Segariu, Samassi, Collinas - Forru, Furtei. Su progetu mirat a improntai unu servìtziu de sportellu in lìngua sarda po sa tradusidura de atus pùblicus, comunicatzionis e de un'atividadi de front office po mesu de su nùmeru de telèfunu e mail de s'operadori, biu ca s'atividadi est fata in smartworking. Is àteras atividadis ca faint parti de su progetu funt sa formatzioni apitzus de sa lìngua sarda pruschetotu po is dipendentis comunalis cun sa partecipatzioni de is tzitadinus puru e un'atividadi de promotzioni linguìstica ca at a essi unu laboratòriu po imparai a fai su pani tzerimoniali.
Custu progetu at a tenni sa punna de fai acostai sa genti a una bidea noa de lìngua sarda: lìngua ca podit essi imperada cumenti aina a disponimentu, po amostai su mundu de oi.